Egen megler for både selger og kjøper – fremtidens løsning også i Norge?

Av: Dato: Boligmarkedet

Et sentralt prinsipp i loven som regulerer eiendomsmeglers rolle og utøvelse av salgsoppdraget er at han eller hun skal “dra omsorg for begge parters” interesser.  Vil denne bestemmelsen stå seg i fremtiden og hvordan er dette regulert i andre land?

Best mulig pris er blitt viktigst

Eiendomsmegler skal opptre som mellommann i bolighandelen  og bringe parter sammen. Forventninger rundt denne rollen er nok bakgrunnen for at prinsippet om å dra omsorg for alle parters interesser ble innført i loven.  Og det ligger i sakens natur at for å kunne få solgt en bolig er det nødvendig å gi korrekte og utfyllende opplysninger om boligen samt yte service også overfor kjøper.  Så her blir begge parter tilgodesett.

En mer kompliserende faktor er at provisjonen blir betalt av selger og at jakten på den høyeste prisen er blitt mer og mer fremtrende de senere år i takt med nordmenns lyst og vilje til å investere i bolig.  Det har gjort at det i følge undersøkelser er mange som mener at eiendomsmegler først og fremst ivaretar selgers interesser.

Look to Denmark

Lovreguleringen av eiendomsmeglerens rolle er svært forskjellig i ulike land.  Noen steder opptrer eiendomsmegler som mellommann, andre steder har selger og kjøper en hver sin megler.

I vårt naboland Danmark har de siden 1993 hatt en lov som fastslår at “eiendomsmægleren skal rådgive sælgeren og varetage sælgerens behov og interesser.”
Videre : “ingen må være repræsentant for både selger og køber i samme handel”

Og nylig har de fått tilføyd dette i loven:
Hvis køberen ikke bistås af egen rådgiver, skal ejendomsmægleren oplyse køberen om mulighed for at søge bistand”

Altså en helt annen tilnærming enn her i Norge.   Her skilles det klart mellom det å være selgers og kjøpers partsrepresentant, og det oppfordres til at kjøper skal ha en egen rådgiver.

I Norge ser det ut til at man lever greit med dagens prinsipp om “å ivareta begge parters interesser”, da dette sjelden eller aldri er oppe til debatt.

Boligkjøpsrådgivning skaper balanse

Jeg skal ikke stå i bresjen for at en endring av loven er påkrevet selv om vi som første meglerkjed tilbyr boligkjøpsrådgivning.   Selv med dagens lovverk er det gode rammebetingelser for å kunne være kjøpers partsrepresentant.   Dette fordi mange etterspør hjelp som megler ikke rekker å ivareta, og fordi mange kjøpere ser seg best tjent med å ha en rådgiver som kun representerer deres interesser .

Men hvem vet:
endringer skjer raskt og det er spådd store forandringer i fremtidens eiendomsomsetning.  Ikke minst i forhold til teknologisk utvikling,  men også tiltak for å styrke forbrukernes stilling er i fokus.

Vi i Boligkjøpsrådgiver Krogsveen hilser utviklingen med økt fokus på rådgiver rollen velkommen.

Og vi er stolte over å være tidlig på banen med å tilby kjøper profesjonell hjelp i bolighandelen.

 

 

Kommentarer (0)

Boligkjøpsmegling mot nye høyder. Samarbeid med anerkjent meglerkjede.

Av: Dato: Boligmarkedet

Mitt mål som grunder av Boligkjøpsmegling har vært å sette fokus på kjøpernes situasjon i boligmarkedet og tilby boligkjøperne hjelp i kjøpsprosessen ved å opptre som deres partrepresentant.  Slik skal det fortsette, men nå med mye større styrke.

Gjennom snart to år har jeg hatt mange fornøyde kunder  og klart å spre kunnskap om kjøpers situasjon gjennom bloggen boligdama.no.

Men det er mange flere der ute som vil ha hjelp, og som enslig svale i et stort marked er det krevende å nå frem til alle.   Jeg har derfor besluttet å si ja til tilbud om salg av selskapet til meglerkjeden Krogsveen AS  og drive videre i samarbeid med dem.  Det betyr at de kan tilføre nødvendige ressurser og dermed bidra til en raskere vekst.

Anerkjennelse av kjøpers spesielle behov

Dette samarbeidet er også en anerkjennelse  av at kjøpers behov er noe annerledes enn selgers og at kjøper ofte ikke oppfatter at den tradisjonelle eiendomsmegler ivaretar deres behov i like stor grad.

Jeg er stolt over å ha bidratt til denne erkjennelsen i meglerbransjen og at jeg nå får sjansen til å sette enda sterkere fokus på kjøpers behov.

Vi skal sikre at vi alltid står på kjøpers side

Kjøpsrådgivningen skal drives som i dag, i et eget selskap.  Under Krogsveen paraplyen skal virksomheten drives adskilt fra den øvrige meglervirksomheten.  Vi skal søke etter boliger i hele boligmarkedet og ha gode og gjennomsiktige systemer for å unngå interessekonflikter.

Kjøperne skal ha visshet om  at vi kun jobber for deres interesser uansett hvilken bolig de ender opp med å kjøpe.

Det er nok ikke tilfeldig at det var Krogsveen som viste interesse for Boligkjøpsmegling.  Denne meglerkjeden har i mange år vært den mest oppegående når det gjelder oppfølging av boligkjøpere.

Jeg gleder meg til samarbeidet og ser frem til å kunne løfte Boligkjøpsmegling til nye høyder.

03.11.16
Trude Larsen

 

Her kan du lese Krogsveen sin pressemelding om saken.

Krogsveen starter kjøpsrådgivning

(Oslo 3. november 2016) Krogsveen lanserer nå en annerledes tjeneste for norske boligkjøpere. De fleste som kjøper bolig i dag, ønsker tips og råd underveis i prosessen. Mange er usikre og føler seg overlatt til seg selv når viktige avgjørelser som betyr mye både økonomisk og juridisk, skal fattes. Krogsveen etablerer nå et nytt virksomhetsområde som kun skal ha fokus på kjøperen i en bolighandel.

Ved å tilføre ressurser til det nylig oppkjøpte selskapet Boligkjøpsmegling AS vil Krogsveen tilby uavhengig rådgivning i forbindelse med alle faser i kjøpsprosessen. Kjøpsrådgiveren skal være kjøpers partsrepresentant, og virksomheten vil derfor drives i et eget selskap adskilt fra Krogsveens ordinære meglervirksomhet.

Flere undersøkelser viser at de som skal kjøpe bolig er opptatt av trygghet og ønsker seg profesjonell, uavhengig bistand i prosessen. Det handler om store verdier og at de fleste av oss ikke kjøper bolig veldig ofte, sier Leif J. Laugen, administrerende direktør i Krogsveen.

Behovet for rådgivning til boligkjøpere fremkommer blant annet av Krogsveens årlige boligkjøperundersøkelse, Boligkjøperindeksen 2016, hvor hele 53 prosent av de 2 300 boligkjøperne som er spurt, svarer at de kan tenke seg å få råd og andre tjenester, for eksempel et prisoverslag for utbedring av boligen, før de forplikter seg med bud på en konkret bolig de har i kikkerten.

Kjøpsmegling/-rådgivning er vel kjent fra andre land, man skal ikke lenger enn til Danmark for å finne en slik tjeneste. Poenget er at en så vidtrekkende handel mellom privatpersoner bør skje med bistand fra profesjonelle aktører på begge sider.

I Norge er lovgivningen slik at eiendomsmegler skal ha omsorg for begge parter i bolighandelen. Dette er vel og bra, men flere undersøkelser viser at en del kjøpere oppfatter at megleren først og fremst er selgerens representant, sier Laugen.

I Boligkjøperindeksen 2016 fremkommer det at 30 prosent av alle kjøpere som er i markedet, uttrykker at de har liten tillit til at eiendomsmeglerne ivaretar kjøpernes interesser mens 31 prosent av kjøperne har stor tillit til at deres interesser blir ivaretatt.  29 prosent sier også at de er villige til å betale for uavhengig kjøpsrådgivning. Andelen er høyest i Oslo, hvor 32 prosent kan tenke seg å betale for uavhengig rådgivning ved boligkjøp.

Boligkjøpsmegling AS holder til i Oslo, og i første omgang er det folk som er på søk etter bolig i og rundt Oslo som vil være selskapets primære kundebase. Krogsveen har i dag et boligsøkerregister som teller i overkant av 17 000 interessenter som er aktive i markedet. Av disse er om lag 7 000 på søk etter bolig i Oslo-området. Det er derfor naturlig at satsingen i første omgang konsentreres til hovedstads-området.

Krogsveen har arbeidet systematisk i over 20 år med kjøpersiden i markedet, blant annet gjennom vårt boligsøkerregister. Nå tar vi dette arbeidet ett skritt videre ved å introdusere kjøpsmegling i det norske markedet, sier Laugen.

Basert på erfaringer som vil høstes underveis, vil tjenesten – både geografisk og innholdsmessig – utvikles videre.

For mer informasjon, kontakt:

Leif J. Laugen, administrerende direktør, Krogsveen, mobil 992 40 690

leif.laugen@krogsveen.no
Karsten Onsrud, direktør forretningsutvikling og kommunikasjon, Krogsveen, mobil 908 40 279, karsten.onsrud@krogsveen.no

Trude Larsen, daglig leder, Boligkjøpsmegling AS, mobil 950 37 330

tl@boligkjøpsmegling.no

Om Boligkjøpsmegling AS

Etablert i 2014 som et konsulentselskap innen eiendom. Fikk støtte fra Innovasjon Norge for å undersøke grunnlaget for å drive profesjonell kjøpsbistand, og har siden våren 2015 utviklet et konsept hvor kjøperne mottar uavhengige råd innenfor søk og kjøp av bolig.

Selskapet har til nå hatt i overkant av 30 betalende kunder og fått gode tilbakemeldinger på virksomheten og utførelsen av denne. Virksomheten ledes av Trude Larsen som også opererer under bloggen «Boligdama»

www.boligkjøpsmegling.no

www.boligdama.no

Om Krogsveen

Eiendomsmegler Krogsveen AS ble etablert i Bærum av gründer og eiendomsmegler Gunnar Krogsveen i 1975 og er i dag heleid av Danske Bank. Helt siden oppstarten har Krogsveen spesialisert seg på eiendomsmegling og har i dag gjennomprøvde systemer for hele salgsprosessen. Krogsveens visjon er å være det naturlige førstevalget gjennom å gi enestående opplevelser. Derfor setter vi alltid kunden i fokus og har i dag en svært høy kundetilfredshet.  Et av Krogsveens unike systemer er BoligsøkerRegisteret, som gjør at eiendomsmeglerne kan følge opp flere tusen potensielle kjøpere.

Krogsveen har 50 meglerkontorer med hovedvekt på Østlandet, samt Stavanger, Bergen og Ålesund og rundt 330 ansatte. Markedsandelen ligger mellom 10 og 30 prosent i Krogsveens nedslagsfelt, i 2015 formidlet selskapet 8 600 boliger og hadde en omsetning på 517 millioner kroner.

Kommentarer (0)

Hva skjer egentlig med eiendomsmeglerbransjen?

Av: Dato: Boligmarkedet

Forrige uke ble det lansert en nyhet som egentlig ikke er en nyhet.  Forbrukerne tilbys å selge boligen uten megler gjennom  gjennom nettløsningen propr.no .  Det som allikevel gjør saken til en nyhet er at tjenesten tilbys gjennom en profilert meglerkjede i Oslo, Sem & Johnsen.

Hva skjer egentlig – prøver bransjen å overflødiggjøre seg selv innenfra?  Nei, sier de hos Sem & Johnsen.  De ønsker bare å være i forkant av utviklingen og mener det er tryggest at en megler som kan faget tilbyr selg selv løsningen og tar hånd om oppgjøret. Det høres klokt ut.  En av grunnene til at andre slike nettløsninger ikke har vært særlig mye brukt kan være at de ikke er utviklet og underlagt et eiendomsmeglerfirma.

Eiendomsmeglernes organisasjoner er ikke særlig happy for at Sem & Johnsen lanserer denne løsningen.  Dette har kommet frem i media, sist i går i Dagsnytt 18 hvor blant annet Christian Dreyer fra Eiendom Norge deltok.  I tillegg til å gjøre det lettere å selge selv vil den digitale utvikling gjøre at mange oppgaver som eiendomsmegleren gjør i dag i forbindelse med klargjøring av salget blir borte.  Dette vil sette meglernes honorarer under pris, da det er rett og rimelig at selgerne som engasjerer megler får sin del av effektiviseringsgevinsten.  Dette igjen kan føre til strukturelle endringer i bransjen og kanskje også færre eiendomsmeglere.

Som jeg har skrevet tidligere tror jeg på en endring i hvordan boliger omsettes i fremtiden og at salgsmeglerne må sette ned sine honorarer. Rådgiver rollen blir viktigst.  I den forbindelse ser jeg for meg en utvikling med mer balanse enn i dag og  hvor selger og kjøper har hver sin megler og rådgiver.

Les også:

Hvordan blir fremtidens boligomsetning
Er det trygt å kjøpe bolig privat

 

Kommentarer (0)

Brenn taksten!

Av: Dato: Boligmarkedet

Overskriften er hentet fra et slagord som nesten ble lansert i en kjent meglerkjede jeg var ansatt i for snart 20 år siden.  Bakgrunnen var at man ønsket å formidle at det var eiendomsmegleren som er best til å vurdere salgsverdien på boligen, ikke takstmannen. Nevnte kampanje ble av omdømmemessige årsaker ikke lansert.  Siden har vi levd med at både megler og takstmann setter verdien ved annonsering av boligen.  Nå ser det ut til å bli endring på dette.Meglerbransjen i Oslo har nemlig gått sammen om å kutte ut verdi og lånetakst ved annonsering av boliger. Kun meglers prisantydning skal stå igjen.  Argumentet er at megler er best på markedet og prising, takstmannen er best på å vurdere den tekniske tilstanden.

Hva betyr dette for deg som kjøper?

  • Du får kun en (1) prisantydning å forholde deg til, og den kommer fra selgers representant som er eiendomsmegleren.
  • Du må heretter basere deg på at du kan stole på meglers prisvurdering. For eksempel at den ikke er satt av taktiske hensyn.  Taktiske hensyn kan være å sette prisantydningen lavere enn hva selger egentlig ønsker å selge for, i den hensikt å få mange folk på visning såkalt lokkepris.
  • Du kan ikke sammenligne verdivurderingen fra takstmann med meglers prisantydning.  Fra forbrukermyndighetene har det blitt trukket frem i debatten at takstmannen kan representere et objektivt korrektiv.
  • Du skal, ifølge meglerbransjens representanter, isteden for takstmannens verdivurdering, få en utfyllende tilstandsrapport fra takstmannen som trygger ditt boligkjøp.

Det siste punktet, lovnaden om at kjøperne nå skal få bedre tilstandsrapporter enn eksisterende verditakster er det mest spennende ved endringen.  Vil virkelig meglerne selge inn disse tilstandsrapportene til selgerne? Eller vil det fremdeles «koke bort i kålen» når markedspakker og meglerhonorar skal selges inn?

Les også:  Frivillig boligsalgsrapport, hvor går veien videre?

Dersom kjøperne får en skikkelig tilstandsrapport i bytte mot verditakst fra taksmann, vil vi kunne leve med kun å forholde oss til meglers prisantydning.  Undersøkelser viser nemlig at det kjøper er aller mest usikker på i bolighandelen, er å vurdere boligens tekniske tilstand.

Men jeg er redd for at det kutte vekk taktsmannens verdivurdering fra annonsen er et langt enklere tiltak enn å få eiendomsmeglerne til å selge inn tilstandsrapporter.  Vi får håpe jeg tar feil.

 

 

 

 

Kommentarer (0)